O firmie

BADAN

Firma BADAN – Sys­temy Grzew­cze, pro­wa­dzona i kie­ro­wana przez wła­ści­ciela Miro­sława Badana, działa w sek­to­rze ogrzew­nic­twa, kli­ma­ty­za­cji i wen­ty­la­cji, pomp cie­pła i foto­wol­ta­iki od 1987 roku. Tysiące insta­la­cji i urzą­dzeń zamon­to­wa­nych nie tylko w kraju, są z pew­no­ścią naj­lep­szą gwa­ran­cją dla naszej obec­nej i przy­szłej klien­teli.